demo-on

Dobrze zorganizowany!

Regulamin i Warunki

Suslight 3

Regulamin i Warunki

  1. Definicje:

1.1 Kupujący; Osoba, która kupuje lub wyraża zgodę na zakup towaru od Sprzedawcy.

1.2 Warunki; Warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie oraz wszelkie warunki specjalne uzgodnione na piśmie przez Sprzedawcę.

1.3 Towary; Systemy oświetlenia zewnętrznego ogólnie.

 

1.4 Cena w złotówkach; cena Towaru bez podatku VAT, wszelkich innych podatków, opłat importowych/eksportowych, kosztów opakowania, przewozu i ubezpieczenia.

1.5 Sprzedawca; Oznacza SUSLight Polska Sp. z o.o. (SUSlight,PL)

  1. Warunki:

2.1 Niniejsze Warunki stanowią podstawę umowy między Sprzedającym a Kupującym w odniesieniu do sprzedaży Towarów, z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w tym standardowych warunków zakupu Kupującego lub wszelkich innych warunków, które Kupujący może uważać za zastosowane w ramach zamówienia zakupu lub potwierdzenia zamówienia lub jakiegokolwiek innego dokumentu.

2.2 Wszystkie zamówienia na Towary będą traktowane jako oferta Kupującego na zakup Towarów od Sprzedającego zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.3 Potwierdzając zamówienie, wpłacając zadatek lub opłacając fakturę w pełnej wysokości oraz przyjmując dostawę towaru, Kupujący wyraża zgodę na Warunki SUSLight,PL oraz akceptuje Warunki Gwarancji SUSLlight,PL

2.4 Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane, chyba że za pisemną zgodą Sprzedawcy.

2.5 Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zastępują one wszelkie inne warunki wydane wcześniej.

  1. Cena

3.1 Cena będzie zgodna z fakturą – potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę. Cena nie zawiera podatku VAT, który będzie należny według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

  1. Płatność i odsetki

4.1 Płatność za zamówienie jest należna w dniu złożenia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą.

4.2 Kupujący zapłaci wszystkie rachunki w całości i nie będzie korzystał z jakichkolwiek praw do potrącenia lub roszczenia wzajemnego z faktur przedłożonych przez Sprzedającego.

4.3 Do czasu pełnego opłacenia faktury dostarczone jak również dostarczone i zainstalowane towary pozostają własnością SUSLight,PL

4.4 Ceną Umowną jest najnowsza wersja cen katalogowych produktów publikowanych przez SUSLight,PL. SUSLight,PL zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cen. W przypadku zmiany cen, SUSLight,PL prześle zawiadomienia o zmianie Cennika z 14-dniowym wyprzedzeniem do Kupującego i 30-dniowym powiadomieniem do Partnera SUSLight,PL chyba że Sprzedawca wyraźnie uzgodnił z Kupującym lub Partnerem inną cenę.

4.5 O ile Sprzedający wyraźnie nie uzgodnił inaczej, SUSLight,PL wystawi Kupującemu fakturę na Cenę Umowną przed wysyłką Produktów (w przypadku dostawy z magazynu) lub wyprodukowaniem Produktów (w przypadku wykonania na zamówienie).

4.6 Kupujący zoobowiązuje się zapłacić SUSLight,PL całkowitą kwotę każdej faktury w Złotówkach, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez SUSLight,PL w ciągu siedmiu dni, od daty wystawienia faktury, niezależnie czy produkty zostały dostarczone przed upływem 7 dni od daty wystawienia faktury. Do czasu opłacenia pełnej kwoty faktury produkty z zamównienia stanowią własność SUSLight,PL ,chyba że wyraźnie uzgodniono i potwierdzono na piśmie inaczej.

4.7 Wszystkie kwoty, o których mowa w Umowie, będą interpretowane jako kwoty bez podatku od wartości dodanej, jakiegokolwiek podobnego podatku od sprzedaży lub jakiegokolwiek podatku, który zastępuje takie podatki od sprzedaży. Każdy podatek należny w związku z takimi kwotami zostanie zapłacony dodatkowo do tych kwot. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany na mocy obowiązującego prawa do wstrzymania lub potrącenia jakiejkolwiek kwoty z płatności należnych SUSLight,PL, Kupujący zwiększy kwotę, którą płaci na rzecz SUSLight,PL o kwotę niezbędną do potrącenia SUSLight,PL równą sumie, którą SUSLight,PL otrzymałby, gdyby nie dokonano żadnych potrąceń.

4.8 Wszystkie kwoty należne SUSLight,PL na podstawie Umowy stają się natychmiast wymagalne, jeśli Umowa zostanie rozwiązana lub odnowiona pomimo jakichkolwiek innych postanowień.

4.9 Czas płatności ma kluczowe znaczenie i żadna płatność nie zostanie uznana za dokonaną, dopóki SUSLight,PL nie otrzyma płatności w rozliczonych środkach.

  1. Towary

5.1 Ilość i opis Towaru będą zgodne z potwierdzeniem zamówienia Sprzedawcy.

  1. Dostawa i odbiór dostarczonych Towarów

6.1 Dostawa Towaru następuje na adres potwierdzony przez Kupującego. Kupujący dopełni niezbędnych czynności do odbioru Towaru w dniu wskazanym przez Sprzedawcę. Dostawa Produktów odbywa się w Punkcie Dostawy. Akceptacja jakiejkolwiek zmiany Punktu Dostawy żądanej przez Kupującego następuje według wyłącznego uznania Sprzedającego, a Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe Wydatki poniesione przez Sprzedawcę w wyniku takiej zmiany. Sprzedawca zapewni odpowiedni transport do Punktu Dostawy.

6.2 Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć Towar w uzgodnionym terminie dostawy, ale nie gwarantuje terminu dostawy. Czas dostawy nie jest istotą umowy.

6.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek stratę lub szkodę, bezpośrednio lub pośrednio, wynikającą z opóźnionej lub niedostarczonej dostawy Towarów. W przypadku braku dostawy Kupujący zobowiązuje się nie odrzucać Towaru, lecz przyjąć Towar dostarczony w ramach wykonania umowy. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Umowę lub dostarczyć towar w uzgodnionym terminie, a w przypadku braku uzgodnienia terminu w rozsądnym terminie. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek opóźnieniem w realizacji Umowy lub dostawie towarów, a takie opóźnienie nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówień w kolejności ich składania. Sprzedawca może realizować dostawę w jednej lub kilku ratach.

6.4 Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie dostawy lub, jeżeli nie uzgodniono konkretnego terminu dostawy, gdy Towar jest gotowy do wysyłki, Sprzedający ma prawo przechować i ubezpieczyć Towar oraz obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami takiego postępowania.

6.5 Uznaje się, że Kupujący przyjął Towary od Sprzedającego na podstawie daty i godziny dostawy.

6.6 Jeśli Kupujący przyjął lub uznano, że przyjął towar, Kupujący nie jest uprawniony do odrzucenia zamówionego towaru.

6.7 Kupujący zobowiązany jest dokonać dokładnej kontroli dostarczonego Towaru w ciagu 24 godzin od nadejścia każdej dostawy Produktów do Punktu Dostawy określonego przez Kupującego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub dostarczenia wadliwego produktu, Kupujący powiadomi pisemnie Sprzedawcę w ciągu 48 godzin o niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub wadach wykrytych w produktach podlegających Gwarancji producenta.

6.8 Jeśli Kupujący nie przekaże zawiadomienia, jak określono w punkcie 6.7, wówczas, z wyjątkiem wad, które nie byłyby widoczne podczas rozsądnej kontroli, ostatecznie domniemywa się, że Produkty są zgodne z Gwarancją, a zatem zostanie uznane, że Kupujący przyjął dostawę przedmiotowych Produktów, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego w związku z tą dostawą (z wyjątkiem odpowiedzialności za wady ukryte).

6.9 Jeśli Kupujący twierdzi, że jakiekolwiek Produkty są wadliwe, na żądanie Sprzedającego zwróci odpowiednie Produkty (niezmienione i nienaprawione) do SUSLight,PL w celu jak najszybszej kontroli oraz na własne ryzyko i koszt.

6.10 Jeżeli Kupujący odrzuci jakąkolwiek dostawę Produktów niezgodnych z Gwarancją, SUSLight,PL w ciągu 30 dni od zaakceptowania niezgodności Produktów z Gwarancją: (a) dostarczy Produkty zastępcze, które są zgodne z Gwarancją, w takim przypadku uważa się, że SUSLight,PL nie narusza Umowy ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za odrzucone Produkty; lub (b) powiadomi Kupującego, że nie jest w stanie dostarczyć Produktów zastępczych, w którym to przypadku Kupujący będzie uprawniony do uzyskania pełnego zwrotu wszelkich kwot zapłaconych na rzecz SUSLight,PL.

6.11 Rozsądna decyzja SUSLight,PL co do zgodności Produktów ze Specyfikacją będzie ostateczna.